Veelgestelde vragen

De meest voorkomende vragen over thuisverpleging

De meest gestelde vragen omtrent thuisverpleging

 • U bent steeds vrij voor wie u kiest. U kan op mij beroep doen, ongeacht bij welke ziekenfonds u bent aangesloten. Klik hier voor een lijst van de meest voorkomende mutualiteiten.

 • Ik ben geconventioneerd, dat wil zeggen dat ik mij hou aan de officiële RIZIV tarieven en werk volgens het derdebetalersysteem. Dat betekent dat ik rechtstreeks factureer aan uw ziekenfonds.

 • Om te kunnen genieten van de derdebetalersysteem zijn de volgende documenten nodig bij het eerste bezoek

  • Voor elke verzorging (uitgezonderd hygiënische verzorging) is een doktersvoorschrift nodig. Dit is noodzakelijk om de toegediende zorgen terugbetaald te krijgen via je ziekenfonds. Daarop staat best het volgende vermeld: naam huisarts, aard van de verzorging, de tijdsduur van de verzorging, aantal keer dat de verzorging moet gebeuren en eventuele toediening van medicatie. Er is steeds een nieuw doktersvoorschrift nodig indien de termijn verlopen is en de verzorging nog nodig is.
  • Kleefvignet van uw mutualiteit
  • Elektronische identiteitskaart
  • Specifiek verzorgingsmateriaal (chirurgische kleefverbanden, specifieke verbanden,…) Ik heb steeds basismateriaal bij me
©Thuisverpleging Groot Menen. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Thuisverpleging Groot Menen.